Architektura spojující svět – dvě ikony funkcionalismu

Brno. Město ve kterém studuji je plné historických okamžiků, které můžeme pozorovat na každém jeho rohu a konci.

Nyní bych Vám ráda něco o něm ukázala. Chtěla bych porovnat dvě významné stavby, které navrhl významný německý architekt Mies van der Rohe po první světové válce. První z nich se nachází v České republice a leží téměř v samém centru města Brna. Ano, je to vila Tugendhat. Weißenhofsiedlung můžete navštívit ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, konkrétně ve městě Stuttgart. Obě tato města jsou městy partnerskými. Architekt Ludwig Mies van der Rohe se snažil vytvořit nový styl, který ale srovnával se starověkým světem a dalšími významnými architektonickými styly. Vyvinul úsilí, aby jeho styl odpovídal času. Jako jeden z mála používá po válce nových materiálů, jako je například sklo. Směřuje k naprosté jasnosti prostoru a tím i k tomu, že by prostory měly vypadat kompaktní. Často bývá spojovaný s termínem „Minimalismus“, který můžeme najít právě na těchto budovách. Podle mého názoru jsou to nádherná díla. Hlavní rozdíl mezi těmito stavbami je, že Weißenhofsiedlung se skládá z jednadvaceti domů a nabízí více než šesedát bytů. Kdežto vila Tugendhat je symbolem nově vytvořeného stylu zvaný „Funkcionalismus“.

Stuttgartské sídliště bylo postaveno v důsledku poválečné krize, inflace, vysoké nezaměstnanosti a nedostatku místa pro bydlení. Vláda v té době vytvořila „Záchranný program“ kvůli nedostatku bydlení. Na kongresu v Berlíně se dohodli, že nové domy budou postaveny podle současných trendů. Právě kvůli tomu byl, jako hlavní architekt vybrán Ludwig Mies van der Rohe a dalších šestnáct architektů. Každý architekt měl určený přesně danný rozpočet. Tyto byty byly určeny pro rodiny zaměstnanců.

Porovnejme tato fakta s konstrukcí vily Tugendhat. Vila byla postavena pouze pro jednu rodinu a rozpočet na tuto stavbu byl téměř neomezený. Vila byla postavena, jako věno pro dceru slavných brněnských podnikatelů. Když se podívám na tyto stavby z hlediska architektury, jsou to drahokamy a originály. Oba objekty mají jednoduchou bílou omítku. Avšak počáteční zájem o tyto stavby byl spíše selháním. Společnost je nedokázala příjmout. V současné době funguje Weißenhofsiedlung, jako otevřené muzeum, které jistě stojí za shlédnutí, pokud navštívíte Stuttgart. Musím se přiznat, že i přesto, že bydlím blízko Brna, zatím jsem neměla šanci se podívat do vily Tugendhat . Ale to se příští týden změní, protože ji navštívíme v rámci školní exkurze! Juhůů!

Eva Klanicová

Studentka jazykové školy PELICAN

Korekturu překladu textu zajistila Veronika Šašinková, lektorka němčiny pomaturitního studia organizovaného školou PELICAN. PELICAN organizuje pomaturitní studium a kurzy angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, němčiny a dalších.  

p1150914-623x268

ARCHITEKTUR VERBINDET DIE WELT - ZWEI WELTIKONEN FUNKTIONALISMUS

Brünn. Stadt, wo ich studiere, ist voll von historischen Augenblicken, die ich an allen Ecken und Enden beobachten kann.

Ich würde gern Ihnen jetzt etwas davon zeigen. Ich möchte zwei wichtige Strukturen behandeln. Diese Gebäude wurden von einem bedeutendsten deutschen Architekten Mies van der Rohe erbaut und die wurden nach dem Ersten Weltkrieg gebaut. Die erste Sehenswürdigkeit befindet sich in der Tschechischen Republik und liegt fast im Herzen der Stadt Brünn. Weißenhofsiedlung kann man in Baden-Württemberger Stuttgart besuchen. Beide diese Städte sind Partnerstädte. Der Architekt Ludwig Mies van der Rohe strebte danach, einen neuen Stil zu schaffen, der eine gewisse Technologie und Verfertigung repräsentieren soll und gleichzeitig vergleichbar mit der Antike und mit anderen bedeutenden Baustilen. Er bemühte sich darum mit der Zeit übereinzustimmen. Als einer der wenigen benutzte er nach dem Krieg neue Materialien wie Glastisch,das eine maximale Klarheit von Raum ermöglichen sollte und dadurch sollte der ganze Raum kompakt wirken. Oft wird er auch mit dem Begriff "Minimalismus" verbunden, das Minimalismus ist jedoch bei diesen Gebäuden zu finden. Meiner Meinung nach handelt es sich um prächtige Bauten. Der Hauptunterschied zwischen diesen Gebäuden liegt meiner Meinung darin, dass Weißenhofsiedlung aus einundzwanzig Häusern bestand, die mehr als sechzig Wohnungen anbieten. Während die Villa Tugendhat zu einem Symbol des neu geschaffenen Funktionalismus wurde, die Stuttgarter Siedlung wurde aufgrund der Nachkriegswirtschaftskrise, Inflation, hohen Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot aufgebaut. Die Regierung rief dann "Notstandsprogramme" durch Mangel an Wohnraum. Doch es wurde auf dem Kongress in Berlin vereinbart, dass sie gerne diese Wohnungen nach den aktuellen Trends bauen und so war diese Struktur gerade erwähnt Ludwig Mies van der Rohe, und mit ihm die nächsten sechzehn hat Architekten ausgewählt. Architekten wurden durch präzise Budget bestimmt. Die Wohnungen sind für Familien von Arbeitnehmern entworfen worden, aber die Ausstattung legene wurde. Vergleichen wir diese Fakten mit Konstruktion Villa Tugendhat. Die Villa war nur für eine Familie und Haushalt wurde zu der Zeit gebaut, war unbegrenzt. Tochter des berühmten Brünner Unternehmer haben ihre Mitgift. Wenn ich mir diese beiden Gebäude in Bezug auf Architektur vorstelle, sind sie Edelsteine ​​und Originale. Beide Objekte verfügen über einen einfachen weißen Gips. Platzieren Sie den Punkt von Interesse und sollte auch das anfängliche Scheitern, Unternehmen verabschieden. Angeblich funktioniert Weißenhofsiedlung als ein offenes Museum, falls Sie die Absicht haben, Stuttgart zu besuchen.Ich muss zugeben, dass obwohl ich in der Nähe von Brno lebe, hatte ich leider noch keine Chance Villa Tugendhat zu sehen. Aber das wird sich nächste Woche ändern, weil wir sie mit der Sprachschule nächste Woche besuchen werden! Juhu!

Eva Klanicová

PELICAN Studentin

Übersetzung Korrektur: Veronika Šašinková, Deutschlektorin in Kursen, organisiert von der Sprachschule PELICAN.

2 thoughts on “Architektura spojující svět – dvě ikony funkcionalismu”

  1. Vašek

    Doufám, že se podělíš příští týden o své zážitky z Tugendhat. Já tam byl v září a byl jsem nadšený.

Comments are closed.