Jazyková škola Pelican v otázkách a odpovědích

Jak hodnotíte úroveň jazykových znalostí čerstvých maturantů?

 

Ve škole PELICAN organizujeme, mimo jiné, roční pomaturitní kurzy cizích jazyků, díky kterým máme přehled o jazykových dovednostech mladé generace. Dnes jsou na tom čerství maturanti rozhodně lépe, než třeba před dvaceti lety. Je třeba se však pozastavit nad otázkou, proč stále, co se jazykové vybavenosti týče, zaostáváme za evropským průměrem. Vzhledem k tomu, že se u nás děti začínají učit anglicky často už v předškolním či brzkém školním věku, je to zarážející. Při nástupu do pomaturitního studia dosahují absolventi středních škol v průměru znalostí úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. To je dle našeho názoru, po často až dvanácti letech studia na základní a střední škole či gymnáziu, nedostatečné. Potěšující pro nás však naopak je, že již po roce intenzivního studia v pomaturitním kurzu studenti úspěšně skládají státní jazykovou zkoušku základní úrovně B2. Na zkoušku studenty škola PELICAN nejen připravuje, díky právu státní jazykové zkoušky taky organizuje. Ti nejšikovnější, asi 10 % z celkového počtu, po ročním kurzu zvládnou taky „velkou státnici“, tedy státní jazykovou zkoušku všeobecnou úrovně C1.

 

O které kurzy z Vaší nabídky je největší zájem? Pozorujete v oblasti poptávky nějaké zajímavé trendy?

 

Zájem o studium v ročním pomaturitním kurzu je přímo závislý na demografickém faktoru, tedy kolik je v daném roce čerstvých maturantů. Dále je podstatné, kolik se v daném roce otevírá nových soukromých vysokých škol, což negativně ovlivňuje zájem o výše zmíněný kurz. Jinými slovy – čím více nově otevřených soukromých vysokých škol v jihomoravském regionu, tím méně pomaturitních studentů v PELICANu.

Zájem dospělých studentů o studium jazyků ve skupinových a individuálních kurzech pro veřejnost je zcela jistě ovlivněn ekonomickou situací Čechů v daném roce. Největším překvapením je pro nás zvyšující se zájem firem o jazykové vzdělávání svých zaměstnanců přímo na pracovišti a v pracovní době. Při ústním vstupním testování a motivačním pohovoru zaměstnanců těchto společnostní zjišťujeme, že se zvýšil zájem o jazykové vzdělávání ve firmách nejen u zaměstnavatelů, ale i u zaměstnanců. Na firemní výuku jazyků se škola PELICAN zaměřuje od svého založení v roce 2002. Můžeme tedy bezpečně tvrdit, že se jazyková vybavenost českých zaměstnanců zvýšila až o dvě pokročilosti, což vypovídá o stále větší potřebě ovládat cizí jazyk i ve firmách v tuzemsku. Styky se zahraničím se prohlubují a není výjimkou, že zaměstnanec české firmy při vlastní pracovní činnosti využívá cizí jazyk po celý den. Při testování se často setkáváme se vstupní znalostí jazyka na úrovni B2 a C1, což hodnotíme jako velmi pozitivní trend. Zajímavé je, že tato skutečnost neplatí u kurzů pro veřejnost, kde je vstupní pokročilost nejčastěji začátečník nebo tzv. „věčný začátečník“.

 

 

Co se v této oblasti v letošním roce změnilo?

 

Naše škola PELICAN koordinovala projekt Don’t Give Up https://skolapelican.com/vzdelavaci-projekty/dont-give-up/ s cílem vysledovat, co je hlavní příčinou toho, že se dospělí studenti nejsou schopni cizí jazyk naučit, a co je naopak ke studiu motivuje. Jedním z hlavních důvodů předčasného ukončení studia je špatná finanční situace studentů. Výsledky projektu korelují s trendem posledních let – zlepšující se ekonomickou situací Čechů, s čímž je spojena taky větší poptávka po jazykových kurzech. Registrujeme taky zvýšený zájem o pomaturitní studium jazyků a státní jazykové zkoušky, což dáváme do spojitosti s tím, že střední školy letos opouští o něco více maturantů než loni a předloni. Dále jsme letos zaznamenali zvyšující se zájem o Češtinu pro cizince, na jejíž výuku se 8 let specializujeme. Zájem imigrantů o studium češtiny hodnotíme velmi kladně, vzhledem k potřebě jejich integrace do společnosti. Největším překvapením, jak již bylo uvedeno, je vysoký zájem o firemní kurzy pro zaměstnance, organizované přímo na jejich pracovišti. Odhadujeme, že se zájem o tuto formu kurzů za poslední tři roky zvýšil zhruba o 50 %.

 

O které jazyky je mezi studenty největší zájem?

 

S jistotou můžeme říci, že největší zájem je stále o angličtinu. Pokud bychom se podívali na poptávku po kurzech u jednotlivých jazyků za posledních 10 let, vysledujeme, že se výrazně snížil zájem o kurzy německého jazyka, naopak se zvýšila poptávka po kurzech ruštiny. Dále za poslední tři roky vzrostl zájem o italštinu a španělštinu. Největším překvapením, pro nás v PELICANu velice příjemným, je zájem o asijské jazyky, jmenovitě o čínštinu, japonštinu a vietnamštinu a, jak bylo již zmíněno, o češtinu pro cizince. Japonský, čínský a český jazyk poptávají zejména zaměstnavatelé, kteří mají zájem o to, aby jejich zaměstnanci hovořili nejen anglicky, ale také japonsky, čínsky či česky – což platí samozřejmě pro cizince pracující v českých firmách. 😉

Když jsme před patnácti lety jazykovou školu PELICAN zakládali, byli jsme překvapeni velkým zájmem o kurzy novořečtiny. Od roku 2002 do roku 2006 se otevřelo zhruba 6 – 8 kurzů novořečtiny, což je dle našeho názoru na Brno poměrně hodně. Z neznámého důvodu však zájem o novořečtinu v posledních třech letech zcela vymizel.

 

Které jazyky je možné ve Vaší škole studovat? A jakým způsobem hledáte nové lektory?

 

V jazykové škole PELICAN se můžete naučit anglicky, německy, španělsky, italsky, francouzsky, rusky, japonsky, čínsky, vietnamsky, arabsky, řecky (novořečtina) a cizinci česky. Celkem nabízíme 12 cizích jazyků. Pro školní rok 2017/18 plánujeme do nabídky zařadit výuku dánštiny.

V Brně působíme již 15 let a za tu dobu jsme si vybudovali stabilní lektorský tým. Každoročně taky nabíráme lektory nové, a to zejména v září, říjnu a listopadu. Při náboru nových lektorů využíváme náš web https://skolapelican.com/pracovni-prilezitost/ a portál jobs.cz. Dále spolupracujeme s vysokými školami v Brně a přijímáme absolventy z pedagogické a filozofické fakulty a zahraniční studenty pro konverzační hodiny s rodilými mluvčími.

 

Do jaké věkové kategorie obvykle spadají Vaši studenti?

 

40 % studentů školy PELICAN tvoří účastníci ročního pomaturitního kurzu, což jsou v převážné většině „čerství“ absolventi středních škol, maturanti ve věku 19 – 20 let. Dalších 40 % tvoří zaměstnanci českých a zahraničních společností v rámci firemního vzdělávání zaměstnanců na pracovišti ve věku 25 – 50 let. 20 % studentů pak přichází „přímo z ulice“. Tito účastníci studují ve skupinových a individuálních kurzech pro veřejnost, věkové rozmezí studentů je 12 – 60 let.

 

V čem podle vás  spočívají výhody studia jazyků v jazykových školách?

 

V první řadě určitě ve specializaci. Každá dobrá jazyková škola disponuje vlastní vzdělávací metodou, kterou ve většině případů vyvinula a dále rozvíjí. Studenti si tak mohou vybrat, jaká metoda a přístup jim nejvíce vyhovuje. V druhé řadě je to konkurenční „boj“ škol. Jazykové školy jsou převážně soukromé objekty (s výjimkou škol zřízených krajem) a musí obstát v boji o zákazníka – studenta. Je v zájmu každé jazykové školy zlepšovat studijní podmínky a interiér, zvyšovat kvalifikaci svých lektorů, vyvíjet nové studijní metody, využívat nejnovější technologie a vzdělávací nástroje, zapojovat své studenty do komunikace s rodilými mluvčími nebo se třeba, jako škola PELICAN, účastnit evropských vzdělávacích projektů.

Jednoduše řečeno – objektem zájmu soukromé jazykové školy je její student. Předností kurzů v rámci jazykových škol je pak to, že každá jazyková škola chce nabídnout svému studentovi jen to nejlepší – přes přátelského a kvalifikovaného lektora, příjemné prostředí, až po přijatelnou cenu.

 

Mají Vaši studenti možnost se v rámci studia zúčastnit také jazykových pobytů v zahraničí?

 

Škola PELICAN Brno neorganizuje zahraniční pobyty pro studenty přímo. Díky zapojení školy do evropských vzdělávacích projektů však zprostředkováváme našim žákům jak inovativní výukové metody, tak studentům pomaturitního kurzu spolupráci se zahraničními studenty. Pro příklad můžeme uvést projekt PopuLLar – Motivating language school students to learn languages through their music http://www.popullar.eu/. Tento projekt rozvíjí schopnosti učitelů didakticky zakomponovat hudbu do výuky cizích jazyků. Mezi hlavní výstupy projektu patří průvodce pro učitele a studenty, který krok za krokem popisuje unikátní metodu využití hudby jako nástroje výuky cizích jazyků.

V rámci projektu naši studenti pomaturitního kurzu a studenti gymnázia Hády v Brně sami pře-textovali populární píseň, nazpívali ji a natočili video. Stejnou věc udělali studenti z Berlína, se kterými byl v úzkém kontaktu přes sociální sítě a Skype. Poté si videa vzájemně vyměnili a znovu pře-textovali, nazpívali a natočili – Češi německou píseň a Němci českou. Výstupem projektu ze strany školy PELICAN jsou například tyhle videa:

https://www.youtube.com/watch?v=kZiOywHJYNs

https://www.youtube.com/watch?v=vwK27RRBcQw

https://www.youtube.com/watch?v=rwiaCaArNa0

 

Ovlivnily novinky v oblasti technologií nějakým způsobem vaše vyučovací metody?

 

V případě naší školy je odpověď kladná a současně si myslíme, že to platí i obecně. PELICAN vyvinul vlastní metodiku jazykového vzdělávání, tzv. PELICAN Active learning system, který je založen na zkušenostech instituce s on-line systémem vzdělávání a rozvojem audio-vizuálních materiálů v rámci mezinárodních projektů. Metodika povzbuzuje a podporuje činnost, kreativitu a nezávislost studentů. Urychluje osvojování cizího jazyka – Language Acquisition, tj. procesu, kdy student přijímá a užívá lexikální a gramatické formy intuitivně, díky vnoření do cizojazyčného prostředí – Language Immersion a použití jazyka v reálných komunikačních situacích – Communicative Language Teaching. Pro vnoření se do cizojazyčného prostředí a vystavení studentů cílovému jazyku v korektní a autentické podobě využíváme audiovizuální technologie a multimédia – Computer Assisted Language Learning.

 

Za jazykovou školu PELICAN BRNO https://skolapelican.com/

zakladatelka a jednatelka školy Mgr. Dáša Ráček Pelikánová

metodička školy Bc. Patricie Jurasová

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>