Síla dětské představivosti.. máte ji ještě? / The power of children imagination – do you still have it?

Vážený pane Antoine de Saint-Exupéry, co vás vedlo k napsaní Malého prince?

Vaše kniha byla pro mě již od mala velkou inspirací a myslím, že doposud vede čtenáře k zamyšlení se nad sebou samým. Bylo mi 8 let, když jsem propadla kouzlu hroznýše polykajícího slona či beránka v krabici. Velké množství dospělých již zapomnělo, jaké je to býti nespoutaným, veselým dítětem, čekajícím na zoubkovou vílu se zubem pod polštářem. Být dítětem, které se řídí sny, má neuvěřitelnou představivost, je otevřené a zcela upřímné. Myslím, že každý z dospělých by si zasloužil mít jednoho Malého prince, stejně jako jste ho měl Vy. Aby si i ostatní připomněli veškerou prostotu, lásku, čistotu, nevinnost. Odhodili každodenní strasti a starosti, ponořili se alespoň na chvíli do klidu a v nitru vlastní duše a mysli si vytvořili pomyslnou malou planetku- jako měl Malý princ. Z Vaší knihy přímo srší poslání- ukázat světu, jací lidé doopravdy jsou, že ne vždy umějí jednat správně, život není pouze o zábavě, moci a penězích, ale že život je něco, čeho bychom si měli cenit, že bychom ho neměli promarnit a měli bychom se řídit svými sny, pocity a srdcem, protože oči jsou mnohdy slepé. Pokud si něco přejeme, měli bychom si za tím jít a nevzdávat se. Jistě jsem Vám jako dítě odpustila, že jste svou knihu jak v úvodu zmiňujete, věnoval dospělému a věřím, že Vám to odpustilo i mnoho jiných dětí. Pevně doufám, že Vaše kniha přinese spoustu dobrého dalším a dalším generacím, stejně tak jako přinesla mně.

Mějte se v oblacích krásně! Denisa

img_00421

Dear Mr. Antione de Saint-Exupery, what lead you to writing the Small Prince?

Your book has been an inspiration to me since the childhood and I think it has been a source for the readers to start thinking of themselves up to this day. I was eight when I succumbed to the magic of a rattlesnake swallowing an elephant or a lamb in the box. A vast majority of adults have now forgotten what it feels to be an unleashed, cheerful child, waiting for the Tooth fairy with a tooth under the pillow. To be a child led by its dreams, having an unbelieveable imagination, being open and entirely honest I think that every adult person should deserve one Little prince, as well as you had one. Let the rest remember all the chastity, love, serenity or innocence. Let them throw away their everyday worries and sink at least for a while in peace. Let the very core of their souls create a notional little planet, just like the Little prince did. There is a message sparkling out of your book – to show the world the real nature of the people, that they cannot always act right; the life is not only about fun, power and money, it is something we should appreciate, not waste away and we should follow our dreams, feelings and our heart because the eyes are often blind. If we wish something, we should follow it and never give it up. Of course I pardoned you as a child for dedicating the book to a grown-up person and I firmly believe that many children have done so as well. I dearly hope that your book will bring a plenty of good to the generations to come as well as it did to me.

Enjoy your heavenly eternity Denisa

5 thoughts on “Síla dětské představivosti.. máte ji ještě? / The power of children imagination – do you still have it?”

  1. Luke

    Moc hezké. Naštěstí tu je stále dost lidí, kteří si s trochou představivosti dokáží v hlavě představit snad cokoliv 🙂

Comments are closed.