Školní řády

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

 

1. Obecná ustanovení

Činnost Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., dále jen JŠ PELICAN, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školským zákonem) a vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. O jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

JŠ PELICAN je soukromou institucí a jako taková si dle svého uvážení volí smluvní podmínky se svými klienty.
Podmínky studia v JŠ PELICAN jsou vymezeny školním řádem, jehož účelem je zajistit chod instituce v rámci školského zákona, stanovit podmínky vyučovacího procesu a práva a povinnosti studentů a školy.

Školní řád vymezuje obecné stanovy školy. Aktuální informace týkající se provozu školy mohou studenti získat na webových stránkách školy či nástěnkách v budově školy. Pro řešení individuálních problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře školy na tel. +420 774 422 421, +420 774 742 296, emailu info@skolapelican.com nebo osobně v provozních hodinách kanceláře školy každý všední den od 8:00 do 16:30 hodin.

 

2. Práva a povinnosti studentů

2.1 Povinnosti studentů 

Studenti jsou povinni dodržovat školní řád a pravidla bezpečnosti. V případě, že studenti nedodržují či nerespektují školní řád, může je škola bez nároku na náhradu vyloučit ze studia.

Studenti jsou povinni ctít zásady slušného chování a občanského soužití. V případě porušení těchto zásad může být student vyloučen z hodiny bez nároku na náhradu.

Během výuky a při pohybu v budově školy je zakázáno používat alkohol a návykové látky. Tyto látky je také zakázáno v budově školy přechovávat.

Učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Student je povinen zajistit si je sám na vlastní náklady. Po domluvě s lektorem je možné materiály kopírovat za poplatek v kanceláři školy. V těchto případech jsou studenti povinni respektovat zákon o autorských právech.

2.2 Práva studentů

Studenti mají právo žádat o výměnu lektora v kurzu v případě nespokojenosti. Tato nespokojenost ovšem musí být doložena objektivní a konkrétní výtkou a následně potvrzena pracovníkem školy v záznamu o hospitaci. Studenti se mohou obracet v tomto ohledu na pracovníky kanceláře školy, kteří pomohou situaci řešit.

Pokud studenti něčemu nerozumí, mají právo požádat učitele o vysvětlení.
Studenti jsou oprávněni dostávat hodnoceni podle Pravidel hodnocení uvedených ve Školním řádu a znát odůvodnění každého svého hodnocení.

Studenti mají právo diskutovat věcně a zdvořile o svých názorech a skutcích tak, aby nenarušoval výuku.
Studenti se mohou v době přestávek pohybovat ve společných prostorách školy a využívat školní kuchyňku při respektování pokynů pracovníků školy.

 

3. Provoz budovy

V budově školy je zakázáno kouřit.
Studenti jsou povinni vypínat si své mobilní telefony a chovat se tak, aby nerušili při výuce ostatní posluchače.
Studenti a lektoři školy jsou povinni zacházet s majetkem školy tak, aby jej nepoškozovali a neohrožovali tak svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob.

Při způsobení škody na majetku je student povinný uhradit škole vzniklou škodu.
Škola neručí studentům za odložené věci.

V době mimo provoz kanceláře školy jsou studenti i lektoři povinni uzavírat budovu školy a zamezit svým jednáním vniku nepovolaných osob do budovy školy.

Lektoři školy jsou povinni udržovat pořádek v učebnách školy a opouštět je po ukončení výuky v původním stavu.
Lektoři jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh hodin.

 

4. Zacházení s majetkem školy nebo školským zařízením

Studenti mají právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice v souvislosti s výukou a jsou při tom povinni řídit se pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob.

Studenti jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, školy a ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
Za škodu na majetku školy, kterou způsobí studenti svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.

 

5. Bezpečnost a ochrany zdraví

5.1 Obecná ustanovení

Všichni studenti jsou povinni seznámit se před zahájením jazykového kurzu s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pravidla bezpečnosti jsou všem studentům dostupná k nahlédnutí na požádání v kanceláři školy. Seznámení s těmito pravidly stvrzují studenti svými podpisem na smlouvě o jazykovém kurzu. Studenti podpisem potvrzují, že jsou seznámeni se školním řádem, se zásadami bezpečného chování v prostorách školy, s postupem při úrazu a s nebezpečím vzniku požáru a postupem v případě požáru.

Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž  byli seznámeni a plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

5.2 Obecná pravidla pro snižování rizik

Studenti i všichni zaměstnanci a návštěvníci školy jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Studentům je zakázáno kouřit v celém areálu školy, pít, přechovávat, předávat, prodávat a požívat alkoholické nápoje, narkotika a jiné látky škodlivé zdraví, přechovávat jakékoli typy střelných, sečných a bodných zbraní, manipulovat s rizikovými chemickými látkami a zasahovat do elektroinstalace, manipulovat s elektrickými přístroji.

5.3 Úrazy studentů

Úrazem studenta není úraz, který se stane studentovi na cestě do školy a zpět, nebo na předem určeném místě školního setkání a zpět.

Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu studenta ve škole, je student povinen ihned nahlásit lektorovi nebo kterémukoli z pracovníků školy. V případě úrazu je nutno neprodleně poskytnout, případně přivolat první pomoc. Poté je třeba oznámit úraz ředitelství školy. Po zajištění všech zdravotních záležitostí provede vyučující společně s ředitelem školy nebo jeho zástupcem záznam o školním úrazu do Knihy úrazů.

Evidence úrazů žáků: vedoucí zaměstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. O úrazu se provede zápis do Knihy úrazů.

 

6. Organizace vzdělávacích kurzů

6.1 Organizace vzdělávání v jazykové škole

Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz nebo workshop. Kurz může mít podobu individuální a skupinovou.

JŠ PELICAN zřizuje základní tříletý kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin, střední dvouletý kurz k prohloubení a rozšíření znalosti jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin, přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám, konverzační jazykové kurzy, jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, kurzy pro pedagogy a vzdělávací kurzy.

JŠ PELICAN stanovuje a zveřejňuje nabídku kurzů včetně kritérií pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů na webových stránkách.
Výuka se realizuje na základě pevně stanoveného rozvrhu hodin. Platnost rozvrhu je stanovena na konkrétní období a průběžně aktualizována. Aktuální rozvrh je vyvěšen na nástěnce ve vestibulu školy.

Učebny se nachází na ulici Lidická 9 v prostorách JŠ PELICAN a na ulici Kudelova 8 v prostorách budovy Střední průmyslové školy stavební.

6.2 Podmínky přijetí

Zájemce o studium na JŠ PELICAN si vybírá kurz z aktuální nabídky kurzů uveřejněné na webových stránkách školy, nebo v kanceláři školy.

Nabídka jazykových kurzů zahrnuje všechny pokročilosti od A1 do C1/C2 dle SERRJ. Zájemce o kurz může v kanceláři školy požádat o konzultaci, pokud si není jistý svou jazykovou úrovní.

Zájemce je do kurzu zapsán poté, co vyplní přihlášku do kurzu. Přihlášku lze vyplnit elektronicky na webových stránkách školy. U nezletilých žáků je třeba k přihlášce do jazykového kurzu přiložit písemný souhlas zákonného zástupce.

Pokud není uvedeno jinak, pak kurzovné musí být uhrazeno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu, a to v kanceláři školy při podpisu smlouvy.

6.3 Přestup do jiného kurzu

V případě, že chce student z jakéhokoli důvodu přestoupit do jiného kurzu, oznámí svůj úmysl vyučujícímu a pracovníkům kanceláře školy, která zjistí, zda je přestup možný a zda je v novém kurzu místo.

Přestup není možný v případě, že by v původním kurzu klesl počet frekventantů pod stanovenou hranici minimálního počtu studentů a zapříčinil by tak uzavření kurzu z důvodu nízkého počtu studentů.

6.4 Jazykové kurzy

Jazykovým kurzem se rozumí kurz probíhající v předem stanovené frekvenci a periodě.

Uchazeč si vybírá kurz z aktuální nabídky JŠ PELICAN. Skupinové kurzy probíhají ve skupině 2 – 12 osob.

Kurzy jsou uspořádány dle SERRJ pro jazykové vzdělávání a školského vzdělávacího programu. Do školského vzdělávacího programu je možno nahlédnout v kanceláři školy na požádání.

Škola si vyhrazuje právo neotevřít skupinové veřejné kurzy v případě, že počet zájemců o kurz je nižší než dva.
Škola si vyhrazuje právo na mimořádné změny ve výuce v případech nemoci vyučujícího nebo v situaci, kdy z technických důvodů není výuka v budově školy možná. Změny ve výuce je škola povinna oznámit studentům min. 24 hodin před danou výukou. V tomto případě klientovi nevzniká nárok na vrácení školného, výuka však bude nahrazena.

Studenti skupinových kurzů se mohou z výuky omluvit, nevzniká jim však nárok na vrácení kurzovného nebo náhradu hodiny. Při absenci nezletilého žáka je škola povinna tuto skutečnost sdělit neprodleně zákonnému zástupci žáka.

Studenti individuálních kurzů mají právo odvolat svoji výuku nejpozději dva pracovní dny před zahájení kurzu. V případě, že výuku odvolají v dostatečném předstihu, mají právo si výuku v následujících sedmi dnech nahradit.

Veškeré omlouvání absence a případné přesouvání výuky se řeší za spolupráce s kanceláří školy.

Docházka do kurzu a průběh vzdělávání se sleduje pomocí zápisu do třídní knihy, kterou vyplňuje vedoucí kurzu. Lektor provádí zápis o náplni hodiny a o zadané domácí úloze. Zapisuje do ní také prezenci.

Na základě absolvování kurzu je možné studentům na požádání vystavit Osvědčení o absolvování kurzu s uvedením prospěchu. U žádného z veřejných kurzů nevzniká studentům povinnost absolvovat závěrečnou zkoušku.

6.5 Firemní výuka

Práva a povinnosti studentů firemní výuky jsou přesně stanovena smlouvou mezi jazykovou školou a objednatelem kurzu.

V případě, že výuka probíhá v budově školy, jsou firemní klienti povinni dodržovat zásady školního řádu a vstupního bezpečnostního školení pro studenty a pracovníky školy.

6.6 rekvalifikační kurzy, vzdělávací kurzy a vzdělávání pedagogů

Klienti jsou povinni dodržovat zásady školního řádu a vstupního bezpečnostního školení pro studenty a pracovníky školy. 

 

7. kurzovné a stornovací podmínky jazykových a vzdělávacích kurzů

Aktuální ceník JŠ PELICAN nalezne uchazeč na webových stránkách.

Pokud není stanoveno jinak, musí být kurzovné uhrazeno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu, a to v kanceláři školy při podpisu smlouvy.

Studenti mohou využívat slevové akce, které JŠ PELICAN nabízí. Slevy nelze kombinovat.
Ceny jazykových kurzů nezahrnují učební materiály.

Vyplněním přihlášky do jazykového kurzu se student zavazuje uhradit plnou cenu kurzu. V případě, že student stornuje přihlášku do kurzu v době kratší než 48 hodin před zahájením kurzu, je povinen uhradit náklady spojené s organizací kurzu ve výši 1 000,- Kč.
Kurzovné se studentovi vrací, pokud vystoupí z kurzu nejpozději 3 dny před jeho zahájením nebo pokud kurz nebyl otevřen a nedošlo k dohodě se studentem o posunutí zahájení kurzu, nebo přeřazení do jiného kurzu.

Kurzovné se nevrací za zameškané hodiny, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů nenavštěvuje kurz a v případě nespokojenosti s lektorem či průběhem hodiny. V takovém případě má student možnost tuto situaci řešit jednak diskuzí s lektorem o vzájemné dohodě na úpravě průběhu hodiny, nebo v kanceláři školy, kde pracovníci po vyhodnocení situace a hospitaci výuky mohou studenta buď přeřadit do vyhovujícího kurzu či změnit lektora.

 

8. Organizace jazykových zkoušek

8.1 Obecná ustanovení

JŠ PELICAN pořádá zkoušku pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1 dle SERRJ, státní jazykovou zkoušku základní – odpovídá úrovni B2 dle SERRJ, státní jazykovou zkoušku všeobecnou – odpovídá úrovni C1 dle SERRJ a zkoušku z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 jako podmínku pro trvalý pobyt v ČR.

Ceny jednotlivých zkoušek jsou uvedeny na webových stránkách školy v příslušné sekci. Ke všem typům zkoušek, které pořádá JŠ PELICAN, se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvují kurzy vypisované JŠ PELICAN.

8.2 Organizace státních jazykových zkoušek

JŠ PELICAN organizuje a hodnotí státní jazykové zkoušky v souladu s vyhláškou č. 33/2005 Sb. (včetně přílohy – zkušební řád pro Státní jazykové zkoušky v jazykových školách).

Podmínkou připuštění ke státní zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, která je dostupná ke stažení na webových stránkách nebo v kanceláři školy, a provedení úhrady za zkoušku. Termín odevzdání přihlášek je vyvěšen na stránkách školy v sekci Státní zkoušky.
Výši úplaty za státní zkoušku stanovuje ředitel školy, a to nejpozději 3 měsíce před jejím konáním. Výše úplaty pro SJZ konané v tomto školním roce je stanovena na 2500 Kč písemná část, 500 Kč ústní část za SJZ základní a 3000 Kč písemná část, 600 Kč ústní část za SJZ všeobecnou.

Uchazeči obdrží od JŠ PELICAN nejpozději 3 týdny před stanoveným termínem zkoušek pozvánku k vykonání zkoušky.
Uchazeči, který nebyl úspěšný u písemné části zkoušky, bude vrácena částka za ústní část. Neúspěšný uchazeč však nemá právo žádat zpět celou úplatu za zkoušku nebo její bezplatné opakování.
Opakuje-li uchazeč státní zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu.
Uchazeč má právo žádat zpět úplatu za státní zkoušku v případě, že se od státní zkoušky písemně odhlásí 3 týdny před zahájením SJZ.

8.3 organizace zkoušek pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1

Zkouška patří mezi certifikované zkoušky, které jsou zařazeny do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného MŠMT.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, která je dostupná ke stažení na webových stránkách nebo v kanceláři školy, a provedení úhrady za zkoušku, a to nejpozději tři týdny před konáním zkoušky.
Výše úplaty za zkoušku pro získání Osvědčení o základní znalosti jazyka na úrovni B1 konané v tomto školním roce je stanovena na 1 500,- Kč.

8.4 Organizace zkoušky čeština pro cizince pro získání trvalého pobytu a1

Zkouška je nutná pro získání trvalého pobytu v České republice, dle novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Po úspěšném vykonání zkoušky vydá škola cizinci v den konání zkoušky Osvědčení prokazující požadovanou znalost českého jazyka.
První zkouška je hrazena Ministerstvem vnitra České republiky formou poukazu v hodnotě 1500,- Kč, který vydává odbor Azylové a migrační politiky MV ČR (Hněvkovského 30/65, Brno 617 00, otevírací doba: po, st 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 12:00). Další zkoušky si uchazeč hradí sám za cenu 1 500,- Kč.

Ke zkoušce může být připuštěn jen uchazeč, který předloží Poukaz, nebo uhradil poplatek za zkoušku v kanceláři školy.

 

9. Pravidla hodnocení studentů

JŠ PELICAN hodnotí výsledky jazykového vzdělávání posluchačů dvakrát za školní rok, výsledky jsou neveřejné. Na požádání posluchače je lektor s těmito výsledky seznámí.

Studentovi jazykových kurzů JŠ PELICAN na žádost vydá škola Osvědčení o absolvování kurzu.
Vyučující má právo doporučit posluchači přestup do jiného kurzu v případě, že znalosti posluchače přesahují požadovanou úroveň pro daný kurz, případně této úrovně nedosahují.

 

10. Závěrečná ustanovení

Řád školy byl projednán na poradě pedagogického sboru dne 20. 6. 2014. Návrhy a připomínky pedagogické rady byly do školního řádu zapracovány a konečná podoba školního řádu byla radě představena na zahajovací schůzi dne 29. 8. 2014.

Vydáním nově navrženého školního řádu se ruší platnost předešlého školního řádu.
JŠ PELICAN si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto dokumentu.

Platnost řádu JŠ PELICAN začíná s účinností od 1. 9. 2014 po dobu školního roku 2014/2015.

 

V Brně dne 30. srpna 2014 

Schválil ředitel školy