BRNO V KOSTCE? PLNÉ CHYB.

Překlady jsou ošemetná záležitost. Hlavně ty z rodného do cizího jazyka. Pokud se k nim přistupuje citlivě a překladateli se podaří přetransformovat do cizí řeči myšlenku původního textu, je to opravdový důvod k radosti. Je skutečně inspirativní vidět, jak si překladatel pohrál s textem a jak dokázal vybruslit z obtížných situací, tak, aby zachoval smysl textu, nebo jeho pointu. Při některých textech si však říkáte, že člověk, který text překládal, by měl překládat maximálně nohu přes nohu. Mezi méně šťastné příklady patří i překlad informací na webu Go to Brno, turistického portálu určenému návštěvníkům Brna ze zahraničí. Původní překlad (který byl odstraněn) je po všech stránkách tak špatný, že nemá význam se k němu nijak vyjadřovat. Strojový překlad (zřejmě Google Translator) je do očí bijící.

Anglický text, který je na stránkách v současnosti k dispozici, je mnohem lepší. Vykazuje známky překladu, který prováděl překladatel. Text je srozumitelný, kvalita textu však trpí stylistickou i lexikální nevyrovnaností (zřejmě se na něm podílelo více osob). Překlad působí místy velmi těžkopádně a neobratně, text je přeložen doslovně, chybí mu lehkost a přirozenost. Často jsou překládána slova a věty, nikoliv sdělení textu. Často chybí cit pro text a kontext; v překladu se objevují formální i méně formální, až hovorové výrazové prostředky. Je možné, že to byl záměr a překladatel s největší pravděpodobností pouze překládal předložený text. Z charakteru stránky (informační web pro turisty) vyplývá, že by překladatel měl dbát o formální způsob vyjadřování. Nadpis „Brno in a nutshell“ není pro takovýto typ textu vhodný, jedná se spíše o hovorový výraz, který v sobě nese určité emocionální sdělení. Vhodnější by byl neutrální nadpis typu „Facts about Brno“. Překlad není prost ani překlepů (you místo your), gramatických a pravopisných chyb (touriste místo tourist), nesprávných předložkových vazeb a slovesných vzorců (victim to místo victim of), které by stránka s tímto účelem rozhodně obsahovat neměla. Dále obsahuje struktury a vazby, které na rodilého mluvčího mohou působit zvláštně (Brno has excellent accessibility), nebo dokonce komplikovaně až nelogicky (we wish to introduce you the very best of the city). Bylo by vhodnější, kdyby text překládal rodilý mluvčí, nebo alespoň překladatel s větším citem pro cílový jazyk. 

Škola PELICAN poskytuje služby v oblasti tlumočnictví a překladatelství. Škola PELICAN organizuje kurzy anglického jazyka.

Foto-401-1024x679-623x413

BRNO IN A NUTSHELL? FULL OF MISTAKES. It can be very difficult to translate texts so that they are as good as the original, especially if the target language is different from the translator’s mother. Provided that the texts are handled sensitively and the translator manages to convey the idea of the original text into a foreign language, then there is a reason to celebrate. It can be really inspiring to compare the original text with the translation. It’s always interesting to see how the translator treated the text and the difficult passages such as idioms to keep the translation as faithful as possible to the original text. There are times, however, when you wish the translator found another way of earning a living. One of the less fortunate examples can be found at www.gotobrno.cz, a website providing information to tourists and visitors to Brno from all over the world. The original translation (no longer available) was dreadful in every respect. The use of Google Translator stood out a mile.

The English translation which is currently available on the website is much better. It shows signs of human, not machine translation. The meaning is mostly clear and comprehensible; however, the translation is too literal, resulting in heavy, unnatural language. The translator often fails to communicate the meaning of the source-language text. Instead, they translate words and sentences. They often lack the sense for the context. Various styles are all mixed up together in the text; formal, informal and even colloquial expressions are used. This, however, may have been an intention and the translator is likely to have merely translated the text. At any rate, the translator should make sure that the text is coherent and the style corresponds with the nature of the website. For instance, the title “Brno in a nutshell” is not suitable for this kind of the text. It is rather a colloquial expression that embraces emotional meaning related to a certain situation. A neutral title would be more appropriate for the website. The translation is not free of typos (you instead of yours), spelling mistakes (touriste instead of tourist), incorrect prepositional phrases and verb patterns (victim to instead of victim of). Furthermore, it contains structures a native speaker may find strange (Brno has excellent accessibility), or even incomprehensible (we wish to introduce you the very best of the city). In conclusion, it would be better if the website had been translated by a native speaker or someone a little more sensitive to the target language. 

3 thoughts on “BRNO V KOSTCE? PLNÉ CHYB.”

  1. Vašek

    Dalo by se říct, že google translator je dobrý sluha, ale špatný pán…taky bych se docela rád na původní text podíval

Comments are closed.