Očistec pro všechny rockery! / Purgatory for all rockers!

Očistec je podle církevní tradice fáze, v níž se lidská duše osvobozuje od svých pozemských hříchů a zapomíná na veškeré tělesné slasti, aby mohla vstoupit do věčného ráje. I přes utrpení a trápení, která jsou s tímto stavem spojená, dochází nakonec k naprostému a zaslouženému osvobození. Tento metafyzický stav pojímá naše nová hudební komedie Očistec zcela reálně.

Tříčlenná skupina svobodomyslných rockerů se jistou shodou okolností ocitne v jakémsi podivném v klášteře, kde jsou najednou nuceni vzdát se všeho pozemského, co dosud považovali za jediný a opravdový smysl svých životů. Deny, Jerry a Bas jsou na toto zvláštní místo uneseni třemi okouzlujícími dívkami, které se je spolu s ostatními členy řádu snaží prostřednictvím přímé konfrontace přesvědčit, že podstatou lidského bytí má být jakési vyšší poslání. V čele s matkou Marií dovolují mniši a mnišky nahlédnout třem „výtržníkům“ do životů těch, kteří svou touhu po tělesnosti, mamonu, či obžerství přehnali a sami za to potom tvrdě zaplatili. V příběhu se tedy setkáme jak s hraběnkou Báthory, tak s Maháradžou z Dáhrí či Pepíkem Stalinem a Dolfíkem Hitlerem. Nic ovšem není tak jednoznačné, jak na první pohled vypadá. Ukáže se, že matka Marie má se svými ovečkami poněkud pragmatičtější plány, než se na venek jeví.

Kdo dojde ke skutečnému očištění. Budou to oni tři vagabundové, nebo nadpozemská bytost Anděla, která dosud nepoznala jiný než klášterní svět?

Tak trochu jiné představení Městského divadla Brno se v této sezóně bude hrát naposledy 16., 17. a 18. dubna a vidět ho stojí určitě za to!

foto-jef-kratochvil-85-623x414

Purgatory, according to the church tradition, the stage in which the human soul is delivered from its earthly sins and forgets all bodily pleasures in order to be able to enter the eternal paradise. Despite the suffering and misery which are associated with this condition, there is ultimately an absolute and deserved liberation. This metaphysical state is realistically conceived in our new musical comedy Purgatory.

By a series of strange coincidences, a three-member group of liberal rockers find themselves in a strange monastery, where they are suddenly forced to give up everything earthly, the only true meaning of their lives. Deny, Jerry and Bas are kidnapped to this strange place by three charming girls, who along with other members of the order try to convince them that there must be more to life than this. Headed by Mother Mary, the three "troublemakers" are allowed to look into the lives of those who had to pay the highest price for their carnal desires, greed  and gluttony. In the story we meet the Countess Bathory, the Maharaja of Dahra, Uncle Joe Stalin or Dolphi Hitler. However, nothing is as clear as it looks at first glance. It turns out that Mother Mary's actual plans are different from what they appear to be.

Who will be eventally purified? Will it be the three troublemakers  or otherworldly creature of Angel, who has never seen the world outside the walls of the monastery?

This extraordinary Brno City Theatre performance will be given for  the last time in this season on April 16, 17 and 18 and it is definitely worth seeing!