ARTinLAN

ARTinLAN

A Global Virtual Village for Languages and Art

 

V září 2018 byl v České republice zahájen nový evropský projekt ARTinLAN, jehož cílem je v průběhu následujících dvou let vytvořit řadu inovativních vzdělávacích nástrojů propojujících výuku jazyků a umění.  Tyto nástroje budou následně sloužit k podpoře osvojení si cizích jazyků u dětí mladšího školního věku. Na projektu se podílejí partneři z Dánska, Turecka, České republiky, Velké Británie, Švédska a Polska. Českým partnerem projektu je brněnská Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o.

 

Projekt vychází z principů jazykové politiky EU přijaté v roce 2002, podle níž by měl každý evropský občan kromě svého mateřského jazyka ovládat dva další jazyky. Zároveň reaguje na zvyšující se počet osob s migrační zkušeností v evropských zemích, s nímž je spojen nárůst množství multietnických a vícejazyčných tříd na základních školách.  Z toho vyplývá zvyšující se význam výuky nejen cizích jazyků, ale i oficiálních jazyků hostitelských zemí pro děti z nově příchozích rodin.

 

Cílem projektu je především poskytnout metodickou pomoc učitelům a učitelkám jazyků a uměleckých předmětů na základních školách, vychovatelům, lektorům volnočasového vzdělávání a sociálním pracovníkům působícím v organizacích zabývajících se integrací příchozích. Pedagogické nástroje, které vzniknou v rámci projektu, budou nastaveny tak, aby dětem maximálně usnadňovaly nejen osvojení cizího jazyka, ale také rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti vzájemného porozumění a motivace ke studiu cizích jazyků.

 

Projekt je zaměřen na děti ve věku 6-11 let, a to v různých vzdělávacích kontextech: jak na žáky, kteří se učí cizí jazyk ve své vlastní zemi, tak na žáky reprezentující první nebo druhou generaci příchozích, kteří se učí národní jazyk své hostitelské země.

 

Mezi hlavní plánované výstupy projektu patří soubor aktivit, které využívají různých druhů umění (např. tance, hudby, divadla, výtvarného umění) k rozvoji jazykových dovedností dětí, včetně metodické příručky pro učitele. Součástí výstupů budou i případové studie a příklady dobré praxe využití umění ve výuce, kterými se mohou vyučující inspirovat při přípravě vlastních vzdělávacích plánů. Veškeré výstupy budou dostupné v angličtině, češtině, polštině, dánštině, turečtině a švédštině. Projektový tým bude v průběhu realizace projektu organizovat workshopy, na kterých bude zájemce učit, jak s inovativními metodami správně pracovat a využít v hodinách jejich potenciál na maximum.

 

Ovšem nejdůležitějším a nejvíce inovativním výstupem projektu bude “Global Virtual Village of ARTinLAN”, neboli virtuální úložiště kreativních výstupů dětí. Půjde o celosvětově dostupnou online platformu, kde budou mít učitelé možnost ukládat a zveřejňovat umělecké artefakty, které vznikly v rámci jejich výuky jazyků za využití metod ARTinLAN. Cílem této platformy je především inspirovat a motivovat učitele k práci s těmito učebními metodami. Zároveň bude sloužit jako virtuální místo setkávání školáků z celé Evropy, kteří se tak mohou navzájem lépe poznat a nenásilnou formou tak rozvíjet své interkulturní kompetence.

 

V samotném závěru projektu se bude konat mezinárodní konference ARTinLAN, v rámci níž budou účastníkům z řad expertů i laiků představeny veškeré výstupy a výsledky projektu.

 

Partneři projektu:

Municipality of Vejle (Dánsko)

Çukurova University (Turecko)

Jazyková škola PELICAN (Česká republika)

The Mosaic Art Sound Limited (Velká Británie)

Viksjöforsbaletten (Švédsko)

Społeczna Akademia Nauk (Polsko)