Obchodní podmínky

 pro kurzy pořádané Jazykovou školou PELICAN:

 

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou posluchač, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, a společnost Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o., IČ 269 50 189, se sídlem Lidická 9, 602 00 Brno, dále škola.

 

Všeobecná ustanovení

 

a) Přihlášením do kurzu získává posluchač právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

b) Přihlášení do kurzu probíhá v kanceláři školy nebo on-line registrací na webových stránkách školy. Přihlášení v kanceláři školy je platné po vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. On-line registrace na webových stránkách školy je platná po zadání přihlášky, jejím potvrzení školou a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. Úhrada probíhá převodem na účet nebo hotově v kanceláři školy. Potvrzením přihlášky se posluchač zavazuje provést úhradu kurzovného jedním z uvedených způsobů.

 

c) Posluchač se zavazuje v areálu výukových středisek školy respektovat pravidla užívání daných prostor stanovená školou, případně správcem budovy. Zvlášť závažné porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z kurzu bez náhrady.

 

d) Posluchači individuálních kurzů se zavazují k dodržování Pravidel organizace individuálních kurzů v JŠ PELICAN (dále pravidel), se kterými jsou seznámeni nejpozději v den zahájení kurzu.

 

e) Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

 

Platební podmínky

 

a) Kurzovné je splatné převodem na účet nebo v kanceláři školy v hotovosti či vybranými benefitními poukázkami. Jiné způsoby platby škola neakceptuje. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději v den zahájení výuky, pokud nebyla uzavřena smlouva o splátkové úhradě. Posluchač je povinen se v den zahájení výuky prokázat potvrzením o zaplacení kurzovného.

 

b) V případě individuálních kurzů jsou posluchači povinni lekce uhradit předem, a to nejméně na dobu jednoho měsíce. Hradit lekce jednotlivě či až po jejich konání není možné. Neprokáže-li posluchač v den konání lekce, že provedl úhradu v souladu s těmito podmínkami, nebude mu účast na lekci povolena.

 

 

Záruční a stornovací podmínky

 

a) Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží posluchač zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola posluchače uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.

 

b) Neuskuteční-li se část lekcí, má posluchač nárok na odpovídající posun ukončení kurzu či náhradní lekci v jiném termínu. Lekce, na které se posluchač nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.

 

c) Posluchač individuálního kurzu má právo na zrušení domluvené lekce a převedení platby do dalšího termínu. Svou neúčast je ovšem povinen nahlásit nejpozději 48 hodin před plánovanou lekcí. V opačném případě mu platba za danou lekci propadá.

 

d) Posluchač může přihlášku stornovat do ukončení záruční lhůty. Záruční lhůta je ukončena dnem, v němž proběhlo druhé setkání výukové skupiny od data registrace posluchače. Storno přihlášky je nutno ohlásit v kanceláři školy nejpozději v pracovní den následující po dni ukončení záruční lhůty.

 

e) Při stornování přihlášky má student nárok na vrácení kurzovného v plné výši.

 

f) Po ukončení záruční lhůty není možné přihlášku stornovat. V případě přerušení docházky do kurzu má posluchač nárok na vrácení části kurzovného pouze stalo-li se tak z vážných zdravotních důvodů. Tyto musí být doloženy potvrzením od lékaře.

 

g) Záruční lhůta se vztahuje výhradně na pravidelné semestrální kurzy pro veřejnost. Záruční lhůta, možnost stornování přihlášky a převodu kurzovného se dále nevztahuje na individuální kurzy a služby hrazené benefitními zaměstnaneckými poukázkami a dárkovými nebo slevovými či obdobnými kupóny v rámci akčních nabídek.