Téma Brněnské nádraží.

Možná že klademe špatné otázky

 

Minulý týden jsem nadhodila v kuchyni naší školy PELICAN, že hlavním tématem zářijového čísla časopisu KAM v Brně je odsun brněnského nádraží. Kolega začal bez přípravy chrlit informace vztahující se k této problematice. Vydržela jsem ho poslouchat asi pět minut – a musím podotknout, že jeho názor, zda nádraží odsunout nebo ne, jsem se nedozvěděla – a jen se zeptala: „Jak to, že to všechno víte?“ Odpověď zněla: „Jakby ne, jsem přece Brňák.“ Ale nejvíce mě zaujala jiná věta: „Možná že klademe špatné otázky.“

 

Nepřipadá vám, stejně jako mně, jedna ze dvou otázek minulého referenda – „Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice ‚Brno hlavní nádraží‘ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?“ – značně matoucí? A tak celý týden trochu přemýšlím o fenoménu referenda, o důležitosti správné formulace otázek, které klademe sobě i druhým a o důvěryhodnosti a množství informací, které člověk potřebuje, aby se správně rozhodl.

 

Pravdou je, že jsem se dostala ve svých úvahách k dosti vzdáleným tématům. Například taoismus a s ním spojená metoda I-ťing, která pomáhá vybrat si tu nejlepší možnou budoucnost na základě dokonalého pochopení současné situace, klade velký důraz právě na formulaci otázek.  Ať už se tedy problém týká našeho osobního života, odsunu brněnského nádraží nebo volby hlavy státu, musíme se správně zeptat a znát historii i současný stav dané tematiky.

 

A protože nás Brňany na podzim čeká jak referendum o odsunu nádraží, tak krajské volby, stálo by určitě za to se pro tentokrát vyzbrojit dostatkem informací z věrohodných zdrojů. Nebojím se tvrdit, že tohle číslo KAMu vám informace vztahující se k tématu polohy Brněnského nádraží poskytne. Stejně jako špatně položená otázka jsou totiž i nerelevantní informace velmi účinným nástrojem k manipulaci s veřejností.

 

A na co se těším v září? Rozhodně si nenechám ujít zahajovací koncert Filharmonie Brno 18. září a 20. září vystoupení výborného baskytaristy Steva Clarka ve Staré Pekárně. Zajdu si na vernisáž třetího výstavního bloku do Fait Gallery a zacvičím si jógu v nových prostorech, do kterých se v srpnu přestěhovalo studio mé oblíbené Yoga Lokah.

 

Dáša Ráček Pelikánová, škola PELICAN

 

Maybe we just pose wrong questions

Last week in the kitchen of our school PELICAN, I brought up the main topic of the September volume of KAM – the resettlement of Brno railway station. One colleague immediately started to pile up pieces of information related to the topic. I was able to listen for 5 minutes – and just a quick remark, I did not find out his opinion on whether to move the railway station or not – and then asked: “How is it possible that you know so much about it?” The answer was clear: “Why not, I am a Brno citizen.” But, most of all, another sentence came into my mind: “Maybe we pose wrong questions.”

Don’t you think – as well as I do – that one of two questions in the last referendum – “Do you agree that the city of Brno should make all possible steps within the purview of its independent authority to modernize the railway station “Brno hlavní nádraží” in current location along the street Nádražní?” – is a bit confusing? That is why I think a bit about the phenomenon of referendum, the importance of well-formulated questions, which we pose to us as well as others and about the amount and trustworthiness of information a man needs to make the right decision.

To be honest, I got to quite distant issues in my contemplations; e. g. Taoism and the closely associated method I Ching, which helps to choose the best possible future on the basis of perfect understanding of current situation, places great emphasis on the formulation of questions we pose. Whether we deal with our personal life, the resettlement of Brno railway station or the election of Czech president, we have to ask right questions and to know history as well as current situation of the issue.

As the autumn in Brno brings both the referendum about the railway station resettlement and the regional elections, it is definitely worth it to collect reasonable amount of information from trustworthy sources. I am quite sure that this volume of KAM is bringing enough information to the railway issue to you. As well as a wrong question, a non-relevant information can be a highly effective tool of manipulation of the public.

What do I look forward in September? I am definitely in for the opening concert of Brno Philharmonic Orchestra (18/9) and the concert of outstanding bass-guitar player Steve Clarke in Stará Pekárna (20/9). I am going to see the vernissage of the third exhibition bloc in Fait Gallery and I will do yoga exercises in the new premises of my favourite studio Yoga Lokah.

Dagmar Ráček Pelikánová, PELICAN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>