WeR1

WeR1 - Propojení výuky jazyka s dalším vzděláváním

THIS POST IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Spolek PELICAN je partnerem projektu We Are One, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, kteří přicházejí v těchto dnech do Evropy z jiných částí světa. Tyto osoby často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, navzdory rostoucí poptávce a dobré ekonomické situaci většiny evropských zemí. Jejich snaha prosadit se v evropském prostředí je limitována jednak nedostatečnou znalostí prostředí, do něhož přišli, jednak jazykovým handicapem.

Propojit výuku cizího jazyka s předáváním informací o právním, ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí v zemích Evropské unie je cílem tohoto projektu. Nástroje, které partneři projektu v čele s portugalskou organizací Serviço Jesuíta aos Refugiados vyvíjejí, využívají kombinaci dvou metod:

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – využití vyučovaného jazyka jako prostředku k získání informací a řešení úkolů, které účastníky skutečně zajímají. V našem případě půjde o poskytování informací z oblasti místního právního, ekonomického a sociálního systému nově příchozím cizincům v jazyce hostitelské země, příp. v kombinaci obou jazyků. Díky tomu účastníci kurzu prohloubí svou znalost jazyka a zároveň systému, v němž se pohybují.

 

TBL (task-based learning) – řešení reálných úkolů ve skupině, která mezi sebou hovoří vyučovaným jazykem. Skupiny studentů tak budou ve vyučovaném jazyce např. společně sestavovat modelový rozpočet, vyhledávat informace o situaci na pracovním trhu či řešit právní otázky pobytu v nové zemi.

Výhodou kombinace těchto metod je vyšší motivace účastníků, daná skutečností, že kromě jazykového pokroku zároveň prohloubí své znalosti v důležitých otázkách svého pobytu. Spolupráce na řešení reálných problémů poskytuje účastníkům okamžitou zpětnou vazbu o schopnosti domluvit se či analyzovat text a zároveň posouvá jejich sebevědomí v dané jazykové oblasti díky zkušenosti, kterou touto cestou získají.

 

Klíčovým výstupem projektu bude Sada nástrojů pro práci ve třídě, dostupná on-line a zároveň určená k tisku a distribuci v kolektivu studentů. Jejich obsahová náplň bude upravena podle hlavních oblastí zájmu příchozích cizích státních příslušníků. Předběžně jsou zvažována tato témata: životní dovednosti, kultura na pracovišti, jazykové dovednosti v restauračním a hotelovém provozu, jazykové dovednosti v automobilovém provozu (řidič auta, autobusu, taxi, mechanik), jazykové dovednosti ve stavebnictví, sebehodnocení svých dovedností. Kromě sady nástrojů bude v projektu vytvořena příručka pro překonávání negativních stereotypů a interkulturnímu porozumění, průvodce pro pedagogy při sestavování kurzu a videomateriály představující jednotlivé aktivity.

 

V rámci projektu bude Spolek PELICAN pořádat v Jihomoravském kraji workshopy zaměřené na testování možnosti výuky českého jazyka s využitím CLIL a TBL. Pracovní verze Sady nástrojů pro práci ve třídě budou předány účastníkům workshopů k praktickému prověření. Návrhy, doporučení a další postřehy od těchto osob představují pro řešitele neocenitelnou zpětnou vazbou a budou určujícím faktorem pro finální úpravu výstupů před ukončením projektu.

Partnery evropského projektu jsou organizace z Dánska, Portugalska, Irska a České republiky.

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte českého koordinátora projektu na adrese vadura@skolapelican.com, případně navštivte sídlo Spolku PELICAN na Lidické 9 v Brně.

 

WeR1 - Combination of Language Learning with Further Education

PELICAN Association is a partner of We Are One project, whose target group are foreign nationals who come these days to Europe from other parts of the world. These people often don’t have the opportunity to apply to the labor market and get the job despite growing demand and the good economic situation of the most European countries. Their efforts to establish themselves in the European environment is limited by lack of knowledge of the environment in which they came and language barrier.

The aim of this project is to combinate the language learning with the information of the legal, economic, social and cultural environment in the countries of the European Union. Tools that the the project partners, led by the Portuguese organization Serviço Jesuíta aos Refugiados develop, use the combination of two methods:

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – is the use of the learned language as a means of obtaining information and solving tasks that the participiants really should be interested in. In our case, we will inform new foreigners about the local legal, economic and social system in the host country language, possibly in a combination of both languages. Thanks to this course participants will deepen their knowledge of the host country language and also the systém in which they move.

 

TBL (task-based learning) – is solving real-world challenges in the group of course participants, who speaks to each other with the language they are learning. Groups of students will, for example, will create a model budget, look for the information about the situation on the labor market, or solve the legal issues of stay in a new country.

 

The advantage of the combination of these methods is the higher motivation of the participants due to the fact that, in addition to linguistic progress, they also deepen their knowledge on important issues of their stay. The cooperation on solving real problems provides participants with immediate feedback on the ability to communicate or analyze the text in learning language, while at the same time, thanks to the experience they gain in this way, increase their self-confidence in the language area.

 

The key output of the project will be a set of tools for working in the classroom, available online and also designed for printing and distribution in the group of students. Their content will be adjusted according to the main areas of interest of incoming foreign nationals. Preliminary the following topics are considered: life skills, workplace culture, language skills in restaurant and hotels, language skills in transport (car, bus, taxi, mechanic), language skills in construction and self-assessment of their skills.

 

 

In addition to the toolkit will be created the handbook to overcome negative stereotypes and intercultural understanding, a tutorial for classroom educators, and video materials representing different activities.

 

The PELICAN Association will organize workshops in the South Moravian Region aimed at testing the possibility of teaching the Czech language using CLIL and TBL. Thanks to these workshops, the working versions of the classroom toolkit will be practically tested. Suggestions, recommendations and other insights from participants of workshops are an invaluable feedback and will be a determining factor for the final editing of outputs before the end of the project.

 

Partners of the European project are organizations from Denmark, Portugal, Ireland and the Czech Republic.

 

For more information, please contact the Czech project coordinator at vadura@skolapelican.com or visit the PELICAN at Lidicka 9 in Brno.