Přípravné kurzy angličtiny

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy
na tel. číslo +420 774 742 296.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU B1
PŘÍPRAVA NA FCE
PŘÍPRAVA NA SJZ ZÁKLADNÍ
TOEFL
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU B1

OBECNÉ INFORMACE

V kurzu vás připravíme na  vykonání jazykové zkoušky B1 a vyzkoušíte si i cvičné testy na jazykovou úroveň B1. Celkově upevníme vaše jazykové znalosti, nalezneme vaše stinné i světlé stránky. Rozšíříte si anglickou slovní zásobu.

Pokud nechcete plýtvat časem s domácí přípravou a doufat, že to klapne, svěřte se do rukou profesionálním lektorům, kteří vám pomohou výrazně zvýšit vaše šance na úspěšné složení zkoušky!

Přípravný kurz B1 obsahuje 8 lekcí po 90 minutách. V případě potřeby je možné prodloužení kurzu. Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání zkoušky B1 v termínu, který vám vyhovuje přímo ve škole Pelican.

CO TĚ V KURZU NAUČÍME

 • Porozumění čtenému autentickému textu, který obsahuje běžnou anglickou slovní zásobu v rozsahu cca 400- 500 slov.
 • Porozumění ústnímu projevu, zachycení hlavní myšlenky souvislých textů a zaznamenání časových a jiných údajů. 
 • Formou cvičení vás naučíme důležité gramatické jevy – základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky, spojovací výrazy a členy.
 • Prověření ústní části – schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života a samostatně rozvíjet dané téma.

 

ČÁSTI JAZYKOVÉ ZKOUŠKY B1

 • Porozumění čtenému textu – 40 minut.
 • Porozumění vyslechnutému textu – 15 minut.
 • Gramaticko-lexikální test – 45 minut.
 • Ústní zkouška – 15 minut.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY

Destination B1 - Grammar and Vocabulary , zkušební testy B1.

PROČ STUDOVAT SE PELICANEM

 

 • Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!
 • Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.
 • Sídlíme v samotném centru Brna s možností parkování.
 • Wi-Fi zdarma.
 • V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaciv cizím jazyce,  a to jak v osobním, tak i profesním životě.
PŘÍPRAVA NA FCE

OBECNÉ INFORMACE

Mezinárodně uznávaná zkouška FCE ověřuje, zda jste schopni hovořit a psát anglicky na úrovni, díky které jste schopni nezávisle žít a studovat v anglicky mluvících zemích.

Tato jazyková zkouška zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen v akademickém životě, ale i na trhu práce.

Tato zkouška je uznávaná na všech univerzitách, u zaměstnavatelů a institucí jak v anglicky hovořících zemích, tak i po celém světě, včetně České republiky.

CO TĚ V KURZU NAUČÍME

- seznámíš se s obsahem zkoušky a požadavky na účastníky

- systematicky Tě připravíme na jednotlivé části zkoušky 

- naučíš se řešit specifické typy otázek

- vyzkoušíš si vzorové testy

- procvičíš si gramatiku a rozšíříš si anglickou slovní zásobu

- odhalíš své stinné a světlé stránky v rámci anglického jazyka obecně

ČÁSTI ZKOUŠKY:

Reading – čtená část. Tato část má čtyři celky a obsahuje 35 otázek. Kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. 

Writing – vyjadřování písmem. Druhá část jazykové zkoušky FCE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části, v první mají kandidáti napsat text na dané zadání, ve druhé si mohou vybrat téma ze čtyř různých zadání.

Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text vymezené formy, tj. dopis, zprávu, kompozici, a to podle zadaného tématu. Kandidáti píší své odpovědi na speciální arch.

Use of English – použití angličtiny. Třetí část zkoušky FCE se skládá z pěti částí a má celkem 65 otázek. Kandidáti mají v této části testu za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích.

Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na slovní transformace, opravy chybných vět, správný výběr doplňovaných slov. Jazyková zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu. Na odpovědi je vymezen čas jedné a čtvrt hodiny.

Listening – poslech. Čtvrtá část poslech má čtyři části, skládající se z nahraných textů a celkem třiceti otázek. Kandidátům je puštěna nahrávka monologů a dialogů, jsou to např. ukázky z rádia, telefonování, komentáře, instrukce, reklama, vtipy… atd.Poté musí odpovídat na kontrolní otázky. Jednotlivé části této sekce se liší následujícím způsobem: v první a ve čtvrté části kandidát odpovídá po každé otázce, ve druhé části kandidát odpovídá na otázky v průběhu poslechu, ve třetí vybírá správnou odpověď z nabídky několika různých možností. Na tuto část zkoušky FCE je vymezen čas 40 minut.

Speaking – zvládnutí rozhovoru. Závěrečná etapa zkoušky má čtyři části zahrnující krátké konverzace se zkoušejícím a také s dalším kandidátem – na ústní část chodí dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd.Jedná se o krátké rozhovory (výměny) mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů. Tato část zkoušky trvá přibližně 14 minut.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY K PŘÍPRAVĚ

FC Practice New edition Tests Plus – Testy ke zkoušce FCE

Gold First Coursebook and Active Book Pack - Nově zpracovaný obsah knihy. Více komunikativní a interaktivní! Skvěle kombinuje precizní zkouškový sylabus se zajímavými aktuálními tématy a úkoly.

PROČ STUDOVAT S PELICANEM:

 - Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!

- Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.

- Sídlíme v samotném centru Brna s možností parkování.

- Wi-Fi zdarma.

- V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaci v cizím jazyce, a to jak    

 v osobním, tak i profesním životě.

 

PŘÍPRAVA NA SJZ ZÁKLADNÍ

OBECNÉ INFORMACE

Státní jazyková zkouška je pro každého zaměstnavatele v ČR důkazem o jazykové vybavenost adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje.

Tato zkouška zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen v akademickém životě, ale i na trhu práce.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Základní státní jazyková zkouška je uznávána všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky.

CO TĚ V KURZU NAUČÍME

- seznámíš se s obsahem státní jazykové zkoušky a požadavky na účastníky

- systematicky Tě připravíme na jednotlivé části jazykové zkoušky 

- naučíš se řešit specifické typy otázek

- vyzkoušíš si vzorové testy

- procvičíš si gramatiku a rozšíříš si slovní zásobu

- odhalíš své stinné a světlé stránky v rámci anglického jazyka obecně.

ČÁSTI ZKOUŠKY:

Uchazeč má státní jazykovou zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní jazykový kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

 1. Písemná část

V písemné části státní jazykové zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1. a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
  b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
  c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
  d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

 

 1. Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části zkoušky následuje ústní část jazykové zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 1. a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
  b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

 

U obou částí státní jazykové zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

 • Rodina, společenský styk.
 • Bydlení, město (místo), v němž žijeme.
 • Práce a zaměstnání.
 • Volný čas a jeho organizace.
 • Příroda, ekologické problémy.
 • Cestování.
 • Oblékání.
 • Péče o zdraví.
 • Umění, věda a technika.
 • Vzdělávání.
 • ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života).

Uchazeč, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY:

GOLD First Coursebook v kombinaci se staršími testy SJZ

 

PROČ STUDOVAT S PELICANEM:

Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMAKurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.

Sídlíme v samotném centru Brna s možností parkování.

Wi-Fi zdarma.

V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při komunikaciv cizím jazyce,  a to jak v osobním, tak i profesním životě.

 

 

TOEFL

OBECNÉ INFORMACE

Rádi byste, vy nebo vaše dítě studovali střední nebo vysokou školu v zahraničí nebo v anglickém jazyce v ČR? Očekávejte, že vzdělávací instituce budou chtít vaši znalost jazyka ověřit – TOELF test ověří úroveň tvých znalostí.

Jazykovou zkoušku TOEFL vyžaduje většina sekundárních a terciárních vzdělávacích institucí a velké množství vládních organizací. 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language, je mezinárodně uznávaná zkouška potvrzující úroveň jazykových dovedností a schopností studovat v anglickém jazyce.

Náš přípravný jazykový kurz na zkoušku TOEFL vám dokáže výrazně zvýšit vaše šance na úspěšné absolvování. Neplýtvejte svým časem a svěřte svou přípravu do rukou profesionálů z jazykové školy Pelican Brno.

 

CO TĚ V KURZU NAUČÍME

- seznámíš se s obsahem jazykové zkoušky a požadavky na účastníky

- systematicky Tě připravíme na jednotlivé části zkoušky 

- naučíš se řešit specifické typy otázek

- vyzkoušíš si vzorové testy TOEFL

- procvičíš si gramatiku a rozšíříš si anglickou slovní zásobu

- odhalíš své stinné a světlé stránky v rámci anglického jazyka obecně

 Příprava na zkoušku TOEFL začíná zkušebním testem, který určí  úroveň vaší angličtiny.

 Příprava probíhá v malých skupinkách. Případně můžete využít  individuální výuku.

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška TOEFL ověřuje a hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti nutné pro efektivní komunikaci: čtení, poslech, mluvení a psaní.

Má proto čtyři samostatné sekce ReadingListeningSpeaking a Writing.

Součástí sekcí Speaking a Writing jsou ovšem také tzv. Integrated Tasks, tedy úkoly kombinující dovenosti (čtení, poslech, mluvení, resp. čtení, poslech, psaní).

Zkoušku absolvujete na počítači vybaveném sluchátky a mikrofonem a připojeném k Internetu v certifikovaných testovacích centrech.

Testovaný buď vybírá z několika (zpravidla čtyř) možností odpovědí, z nichž jen jedna je správná, nebo informace třídí, případně odpovídá ústně do mikrofonu, nebo písemně prostřednictvím klávesnice.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY K PŘÍPRAVĚ

Cambridge  preparation for the TOEFL Test

PROČ STUDOVAT S PELICANEM

- Využijte možnost ukázkové hodiny ZDARMA!

- Kurzy pro veřejnost probíhají od 7 do 21 hodin, můžete si tedy         zvolit čas výuky, který vám vyhovuje.

- Sídlíme v samotném centru Brna s možností parkování.

- Wi-Fi zdarma.

- V našich jazykových kurzech získáte jistotu a sebevědomí při       komunikaci v cizím jazyce, a to jak v osobním, tak i profesním           životě.

Více informací získáte na telefonním čísle

+420 774 742 296

nebo v naší kanceláři na adrese Lidická 9, Brno.

 

Jazyková škola Pelican je vám vždy k dispozici - neváhejte a vyzkoušejte přípravné kurzy Brno.