Přípravné kurzy angličtiny

Pro jakékoliv informace volejte do kanceláře školy na tel. číslo +420 774 742 296.

Obecné informace

V kurzu vás připravíme na  vykonání jazykové zkoušky B1 a vyzkoušíte si i cvičné testy na jazykovou úroveň B1. Celkově upevníme vaše jazykové znalosti, nalezneme vaše stinné i světlé stránky. Rozšíříte si anglickou slovní zásobu.

Pokud nechcete plýtvat časem s domácí přípravou a doufat, že to klapne, svěřte se do rukou profesionálním lektorům, kteří vám pomohou výrazně zvýšit vaše šance na úspěšné složení zkoušky!

Přípravný kurz B1 obsahuje 8 lekcí po 90 minutách. V případě potřeby je možné prodloužení kurzu. Po přípravném kurzu se můžete domluvit na vykonání zkoušky B1 v termínu, který vám vyhovuje přímo ve škole Pelican.

Co tě v kurzu naučíme

 • Porozumění čtenému autentickému textu, který obsahuje běžnou anglickou slovní zásobu v rozsahu cca 400- 500 slov.
 • Porozumění ústnímu projevu, zachycení hlavní myšlenky souvislých textů a zaznamenání časových a jiných údajů. 
 • Formou cvičení vás naučíme důležité gramatické jevy – základní slovesné časy a způsoby, souslednost časová, vyjádření podmínky, zájmena, spojky, spojovací výrazy a členy.
 • Prověření ústní části – schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života a samostatně rozvíjet dané téma.

Části jazykové zkoušky B1

 • Porozumění čtenému textu – 40 minut.
 • Porozumění vyslechnutému textu – 15 minut.
 • Gramaticko-lexikální test – 45 minut.
 • Ústní zkouška – 15 minut.

Doporučené materiály

Destination B1 – Grammar and Vocabulary , zkušební testy B1.

Obecné informace

Státní jazyková zkouška je pro každého zaměstnavatele v ČR důkazem o jazykové vybavenost adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje.

Tato zkouška zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen v akademickém životě, ale i na trhu práce.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Základní státní jazyková zkouška je uznávána všemi institucemi i soukromými společnostmi v rámci České republiky.

Co tě v kurzu naučíme

 • seznámíš se s obsahem státní jazykové zkoušky a požadavky na účastníky
 • systematicky Tě připravíme na jednotlivé části jazykové zkoušky
 • naučíš se řešit specifické typy otázek
 • vyzkoušíš si vzorové testy
 • procvičíš si gramatiku a rozšíříš slovní zásobu
 • odhalíš své slabé a silné stránky ve znalostech angličtiny obecně

Části zkoušky

Uchazeč má státní jazykovou zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní jazykový kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

1. Písemná část

V písemné části státní jazykové zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

2. Ústní část

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části zkoušky následuje ústní část jazykové zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí státní jazykové zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

 • Rodina, společenský styk.
 • Bydlení, město (místo), v němž žijeme.
 • Práce a zaměstnání.
 • Volný čas a jeho organizace.
 • Příroda, ekologické problémy.
 • Cestování.
 • Oblékání.
 • Péče o zdraví.
 • Umění, věda a technika.
 • Vzdělávání.
 • ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností – zejména kulturního života).

Uchazeč, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá.

Doporučené materiály

GOLD First Coursebook v kombinaci se staršími testy SJZ

Obecné informace

Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodně uznávané zkoušky, jejichž složením uchazeč prokazuje znalost angličtiny na jedné ze šesti úrovní dle CEFR (A1 – C2).

Co tě v kurzu naučíme

 • seznámíš se s obsahem a formou jednotlivých částí Cambridgeských zkoušek
 • naučíš se řešit konkrétní úkoly typické pro daný typ zkoušky
 • vyzkoušíš si testy nanečisto a zjistíš, co přesně ti dělá problémy
 • zopakuješ si gramatiku a vypiluješ svůj mluvený projev

Části zkoušky

Čtení a psaní

Tato část zkoušky je zaměřena na schopnost čtení a psaní v angličtině. Část věnovaná čtení hodnotí schopnost porozumění různým formám psaného textu, od krátkých zpráv a novinových článků až po složitější literární útvary (záleží na úrovni skládané zkoušky). V části věnované psaní je pak posuzována schopnost uchazečů vytvořit souvislý text podle zadání.

Poslech

ověřuje schopnost poslouchat…

Mluvený projev

ověřuje schopnost mluvit…

TOEFL (počet bodů)CEFR (úroveň)
118-120C2
115-117C2
110-114C2/C1
102-109C1
94-101C1
79-93C1/B2
65-78B2
53-64B2/B1

Obecné informace

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, jejímž cílem je ohodnotit úroveň znalostí anglického jazyka u uchazečů o vysokoškolské studium v USA.

Praktické znalosti užívání jazyka jsou u zkoušky hodnoceny na stupnici 0 až 120. Minimální požadovaný počet bodů se liší v závislosti na požadavcích konkrétní univerzity, obvykle to však není méně než 61 bodů (což odpovídá úrovni B2/B1 dle CEFR, viz tabulka).

Co tě v kurzu naučíme

 • lalala
 • blablabla

Části zkoušky

U zkoušky TOEFL jsou testovány čtyři základní jazykové dovednosti: četba, poslech, mluvení a psaný projev. V každé části je možné získat max. 30 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba uspět ve všech čtyřech částech.

Obecné informace

SAT (Scholastic Aptitude Test) je standardizovaná zkouška, která je využívána jako součást přijímacího řízení na většině amerických univerzit.

Zkouška SAT se dělí na dvě části. První z nich je tzv. SAT Reasoning Test, který měří obecné předpoklady uchazeče ke studiu na vysoké škole, a to v oblasti kritického myšlení, matematiky a psaní. Druhou částí je tzv. SAT II: Subject Test, který ověřuje znalosti uchazečů v jednom z 21 studijních oborů (např. z matematiky, chemie, biologie, americké historie, cizích jazyků apod.).

Obecné informace

ACT (American College Testing) je standardizovaný test ověřující studijní předpoklady uchazečů o studium na univerzitách v USA (podobně jako Scio testy v České republice).

Zkouška ACT se skládá ze čtyř povinných částí: English, Mathematics, Reading a Science, a jedné nepovinné části Writing. Z každé z povinných částí může uchazeč získat až 36 bodů, v nepovinné části Writing pak až 12 bodů. Počet bodů, kterého je třeba dosáhnout pro přijetí na univerzitu, se odvíjí od požadavků konkrétní školy.

Proč studovat s PELICANEM

 • Máme ty nejlepší lektory se zkušenostmi s celou řadou jazykových zkoušek.
 • Ve svých kurzech Vám nasloucháme a vytváříme tak lekce přímo Vám na míru. Pravidelné konzultace s lektory a metodiky jsou samozřejmostí.
 • Sídlíme v centru Brna s možností parkování.
 • Naši studenti mají k dispozici Wi-Fi, knihovnu učebních materiálů a kuchyňku s možností přípravy kávy a čaje zdarma.
 • Nabízíme možnost ukázkové hodiny zdarma.